HEALTHY

Hans Tindemans

Hans Tindemans is sinds 2012 beleidscoördinator bij de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

Over Hans

Voorheen was Hans onderzoeker aan de UGent rond de relatie verplaatsingsgedrag en ruimte (2002-2004); was hij projectmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu (2005-2007) en medewerker van de Vlaamse strategische adviesraad Mobiliteit (MORA; 2007-2012). Hij behaalde een master sociaal-economische geografie (UGent) en ruimtelijke planning (UGent) en Internationale relaties en conflictmanagement (KULeuven).

De VRP is een ledenorganisatie en lerend netwerk voor ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen en andere ruimtelijk professionals. Als beleidscoördinator bij VRP probeert Hans vanuit de invalshoek duurzaamheid diverse thema’s en beleidsniveaus te verbinden met het oog op meer ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke winsten. Op dit moment is hij het meest actief op thema’s als mobiliteit, energie, stadsontwikkeling, (stads)regionale samenhang en participatie.
Met het Manifest Mobiliteit 2.0 (2016) heeft de VRP – samen met tal van experts – een toekomstvisie voor Vlaanderen uitgewerkt op het snijvlak van mobiliteit en ruimte. Ook rond thema’s open ruimte, energie, economie, wonen etc., tracht de VRP samen met haar partners een toekomstbestendige visie uit te werken en uit te dragen in Vlaanderen en erbuiten.

Hoe nabij is de slimme, bereikbare  en gezonde stad?

Slimme mobiliteit is één van de grote thema’s voor onze metropolen en stedelijke regio’s. Hoe houden we onze steden bereikbaar, gezond en inclusief is daarbij de vraag. Onze stelling is dat we die slimme mobiliteit enkel kunnen realiseren door een duurzaam mobiliteitsbeleid te koppelen aan een actief ruimtelijk beleid. Het creëren van nabijheid moet vooropstaan en het bundelen van opgaven via ruimtelijke ontwikkeling lijkt daarbij de sleutel. Veel technologische ontwikkelingen zetten in op ‘slimme’ vormen van mobiliteit, maar hoe zorgen we ervoor dat deze ontwikkelingen inclusief werken en bijdragen aan verbeterde toegang voor alle groepen in de samenleving? Kiest de echt slimme stad niet best gewoon voor een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, infrastructuur en ruimte?

De presentatie bouwt voort op de resultaten uit ‘Less Infrastructure, Better Moblitiy’ – één van de debatten uit ‘Designing the Future’ – een serie bijeenkomsten in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst. Designing the Future wordt georganiseerd door Architecture Workroom Brussel en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, samen met Team Vlaams Bouwmeester en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

Tijdens MOBILITY MATTERS presenteert Hans Tindemans samen met Daniëlle Smellen (Planbureau voor de Leefomgeving) en Lodewijk Lacroix (MRDH) een lezing, waarna ruimte is voor debat.

 

Ook interessant